ليست منابع امتحاني نيمسال تابستان که با سرکار خانم بماني برگزار مي گردد
تفسير موضوعي قرآن :  کتاب آقاي قرائتي 7 فصل اول  (تستي)
انديشه اسلامي 2  : کتاب انديشه اسلامي ? نويسنده علي غفار زاده و حسين عزيزي از صفحه 20 تا صفحه 40 (تشريحي)
فرهنگ و تمدن اسلامي:  نويسنده دکتر فاطمه جان احمدي از صفحه 20 تا صفحه 75 (تشريحي)
انقلاب اسلامي:  نويسنده دکتر محمد رحيم عيوضي و دکتر محمد جواد هراتي ?فصل اول (تستي)