انعقاد قرارداد موسسه آموزش عالي کار رفسنجان با اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان کرمان
موسسه آموزش عالي کار رفسنجان در راستاي حرفه اي شدن و کاربردي کردن فضـاي دانشگاهي با اداره کـل آموزش فـني و حـرفه اسـتان کـرمان قراردادي را منعقد نمود. هدف از اين اقدام،  برگزاري دوره هاي فني حرفه اي هم سو با رشته مربوطه و بازار تخصصي با ارائه گواهي نامه معتبر براي دانشجويان مي باشد.