صفحه 3
اخبار و اطلاعیه پژوهش
آخرین خبر 94/12/16
پذیرش مقاله آقای دکتر محمد رزانی عضو هیات علمی مکانیک دانشگاه کار واحد رفسنجان در کنفرانس
IMT 2016
پذیرش و چاپ مقاله آقای دکتر محمد رزانی عضو هئیت علمی مکانیک دانشگاه کار تحت عنوان
Experimental and numerical investigation of liner profile impacts on comminution performanee of SAG mill
در مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
صفحه 5
برنامه حضور اساتید در ایام هفته
صفحه 6
نام رشته های تحصیلی و کد انتخاب رشته ها
کاردانی پیوسته