صفحه 1
آخرین خبر 94/12/16
پذیرش مقاله آقای دکتر محمد رزانی عضو هیات علمی مکانیک دانشگاه کار واحد رفسنجان در کنفرانس
IMT 2016
برگزاری اولین همایش آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در دانشگاه کار رفسنجان با همکاری موسسه ایوان خانه معمار تهران این همایش تلاشی بود برای بررسی چالشها و راهکارهای مدیریت زمان،هزینه دانشجویان و موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد که با سخنرانی دکتر ابراهیم پور و با حضور مسئولین دانشگاه کار در رفسنجان برگزار گردید.
صفحه 3
اخبار و اطلاعیه پژوهش
آخرین خبر 94/12/16
پذیرش مقاله آقای دکتر محمد رزانی عضو هیات علمی مکانیک دانشگاه کار واحد رفسنجان در کنفرانس
IMT 2016
پذیرش و چاپ مقاله آقای دکتر محمد رزانی عضو هئیت علمی مکانیک دانشگاه کار تحت عنوان
Experimental and numerical investigation of liner profile impacts on comminution performanee of SAG mill
در مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
صفحه 5
برنامه حضور اساتید در ایام هفته
صفحه 6
نام رشته های تحصیلی و کد انتخاب رشته ها
کاردانی پیوسته