صفحه 1
آخرين خبر 94/12/16
پذيرش مقاله آقاي دکتر محمد رزاني عضو هيات علمي مکانيک دانشگاه کار واحد رفسنجان در کنفرانس
IMT 2016
صفحه 3
اخبار و اطلاعيه پژوهش
آخرين خبر 94/12/16
پذيرش مقاله آقاي دکتر محمد رزاني عضو هيات علمي مکانيک دانشگاه کار واحد رفسنجان در کنفرانس
IMT 2016
پذيرش و چاپ مقاله آقاي دکتر محمد رزاني عضو هئيت علمي مکانيک دانشگاه کار تحت عنوان
Experimental and numerical investigation of liner profile impacts on comminution performanee of SAG mill
در مجله علمي و پژوهشي مهندسي مکانيک دانشگاه تربيت مدرس
صفحه 5
برنامه حضور اساتيد در ايام هفته
صفحه 6
نام رشته هاي تحصيلي و کد انتخاب رشته ها
کارداني پيوسته