معرفی اعضاء هئیت علمی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان
سوابق آموزشی
ارتباط مستقیم با اعضاء هئیت علمی
34355628   .  034
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر احمد شاکر اردکانی
تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - علوم صنایع غذایی
عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان