معرفی اعضاء هئیت علمی موسسه آموزش عالی کار رفسنجان
سوابق آموزشی
ارتباط مستقیم با اعضاء هئیت علمی
نام و نام خانوادگی : محمد رزانی
34355628   .  034
تحصیلات: دکتری