علمی کاربردی - نقشه کشی عمومی  نقشه کشی و طراحی صنعتی - کاردانی پیوسته