شرح وظایف حسابدار ( کارشناسی )
- ثبت اقلام ازروی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
- تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلافات
- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقرارت مالی
- انجام مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب به تهبه تراز عملیات، سند و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها
- راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده
- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد با واحدهای سرپرستی
- اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد با واحدهای تابعه در جهت بهبودی امور جاری
- همکاری در تهیه برنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها
- شرکت در کمیسیونهای مربوط
- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر درمورد نحوه اجرای آنها