شرح وظایف متصدی حسابداری
- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
- تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلافات
- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد ومدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین ومقررات مالی
- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب به تهیه تراز عملیات ، سند و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها
- آشنایی با امپیوتر و استفاده از آن در انجام امور
- انجام سایر وظایف مربوط به شغل طبق دستور مافوق