شرح وظایف مدیریت امور مالی
وصول درآمدهای موسسه از هر قبیل
- تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی موسسه
- تنظیم اطلاعات مالی لازم در مورد دریافتها و پرداختها
- نگهداری دفاتر اعتبارات
- نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج
- تعبیر و تفسیر خط و مشی مالی موسسه و تفهیم آن به واحدهای زیربط جهت اجرا
- تهیه گزارشات لازم جهت مقامات زیربط
- تهیه آمارهای ماهیانه در مورد دریافت و پرداخت و تعهدات و هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات
- کنترل اموال کلیه واحدهای موسسه به روش نوین
- نگهداری حساب اموال و انجام محاسبات آماری بمنظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها
- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف واحدهای تابعه