ارتباط با رئیاست موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره