معرفی ریاست موسسه آموزش عالی کار - واحد رفسنجان
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رزانی
تحصیلات : دکتری مکانیک
-
-
-
ارتباط مستقیم با ریاست