معرفی ناثب رئیس موسسه آموزش عالی کار - واحد خرمدره
نام و نام خانوادگی :
تحصیلات :
-
-  
-
ارتباط مستقیم با نائب رئیس