-
موسسه آموزش عالی کار با هدف تعلیم و تربیت منظم و برقراری پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه می کوشد تا با ارائه آموزشهای تخصصی و
کاربردی و در نظر گرفتن نیازهای آموزشی جامعه کار که از ضروریات نظام آموزش عالی کشور به شمار می رود سهمی در ارتقای سطح علمی
از جمله این امکانات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1.81000
متر مربع فضای آموزشی
2.
بیش از 30 کارگاه و آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مطابق با آخرین تکنولوژی روز و سایتهای کامپیوتری
3.
گروههای کاری فعال جهت ارتباط با صنایع کشور و ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیلان
4.
خوابگاه به همراه امکانات رفاهی
5.
امکانات ورزشی و تفریحی
6.
سالن های مجهز جهت برگزاری همایش و سمینارها
سازمان مرکزی:
این سازمان در تهران مستقر می باشد و کلیه امور ستادی و پشتیبانی واحدهای آموزشی را عهده دار می باشد ، همچنین نظارت کامل براجرای
قوانین ومقررات آموزشی عهده دار می باشد