تماس با ما

موسسه آموزش عالی کار رفسنجان 


نشانی : رفسنجان – کیلومتر 4 جاده کمربندی یزد ، کرمان               صندوق پستی : 399


تلفن : 5 الی 34355624-034                                              دورنگار :   3434355627-034

وبگاه : www.rafsanjan.kar.ac.ir                                   پست الکترونیکی :  rafsanjan@kar.ac.ir